1. Üldsätted

1.1. Käesolev leping määrab kindlaks vahetusplatvormi teenuste osutamise tingimused.
1.2. Exchange"i platvorm tähendab veebiressurssi https://60cek.net, mis tegeleb elektrooniliste rahaühikute vahetamisega.
1.3. Kliendid on eraisikud ja organisatsioonid, kes on avaldanud soovi sooritada tehing vahetusplatvormi (edaspidi Platvorm) kaudu.
1.4. Kui klienti ja saiti mainitakse koos, nimetatakse neid osapoolteks.
1.5. Pooled leppisid kokku, et käesolev elektroonsel kujul sõlmitud leping on samaväärne kirjaliku lepinguga.
1.6. Leping on avalik pakkumine, mille Klient aktsepteerib, luues ressursil https://60cek.net väljastatud vahetussoovi .

2. Lepingu ese

2.1. Leht osutab teenuseid vastavalt punktis 4 toodud loetelule. Samas peab Klient täitma punktis 9 loetletud tingimusi. Teenuste osutamisel kehtivad punktis 5 toodud Tingimused.
2.2. Teenused on tasulised. Saidi kaudu toimingu teinud klient peab oma teenuste eest tasuma.

3. Poolte vastastikused kohustused

3.1. Saidi kohustused:

3.1.1. Konverteerige selliste süsteemide omandiühikud nagu Qiwi, Payeer, Yandex.Money, OKPAY vastavalt määrustele.
3.1.2. Pakkuda klientidele teavet ja tehnilist tuge.
3.1.3. Garanteerige sooritatud tehingute kohta info konfidentsiaalsus (see tähendab toimingu aeg ja selle summa). See teave edastatakse ainult vastava makse sooritanud Kliendile. Kui tehingus osales konfidentsiaalne teenus, muutub toiming konfidentsiaalseks ja andmeid selle kohta ei avaldata.
3.1.4. Piirata kolmandate isikute juurdepääsu vahetustehingute teostamise andmetele.
3.1.5. Pakkuda Kliendile soodustust Tingimustes toodud tingimustel.
3.1.6. Kandke raha Kliendi kontole hiljemalt 24 tunni jooksul pärast temalt kaebuse saamist vastavalt käesoleva lepingu punktidele 3.2.5 või 5.4-5.6.

3.2. Kliendi kohustused:

3.2.1. Esitage saidile tõlke jaoks täielikud ja täpsed andmed.
3.2.2. Määrake tegelik e-posti aadress, et saada saidilt teateid.
3.2.3. Tagage juurdepääs võrgule arvuti või muude seadmete abil.
3.2.4. Järgige käesoleva lepingu sätteid.
3.2.5. Teavita administratsiooni, kui tõlge jäi täielikult või osaliselt lõpetamata, samuti punktides 5.4-5.6 kirjeldatud olukordadest. Teade tuleb saata hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ülaltoodud sündmuse toimumist. Kui see tingimus ei ole täidetud, krediteeritakse kõik vaidlustatud summad saidile.
3.2.6. Täitma selle riigi seaduste nõudeid, mille territooriumil ta seaduslikult asub, samuti selle riigi seaduste nõudeid, mille kodanike hulka ta kuulub.
3.2.7. Järgige Interneti kaudu vahetustehingute sooritamist reguleerivate seaduste nõudeid.
3.2.8. Klient garanteerib, et ta on saidiga töötamise ajal täisealiseks saanud vastavalt kliendi asukohariigi õigusaktidele.

3.3. Saidil on õigus:

3.3.1. Peatage ajutiselt töö hoolduse ja tõrkeotsingu jaoks.
3.3.2. Peatada tehingu teostamine Kliendilt pettuse kohta kaebuse või partnerite ja pädevate asutuste esindajate taotluste saamisel. Toiming peatub kuni vajalike asjaolude selgitamiseni.
3.3.3. Tehke allahindlusi oma äranägemise järgi.
3.3.4. Määrake ja muutke osutatud teenuste eest tasu suurust.
3.3.5. Keelduda kliendile teenuste osutamisest põhjust selgitamata. 

3.3.6. Nõuda Kliendilt rahaülekande kinnitamist mobiilseadmete, e-kirja või digitaalse rahakoti ekraanipildi abil, kui vahetamisel ilmnes viga. 

3.3.7. Lõpetada suhtlemine Kliendiga, kui ta käitub ebaadekvaatselt või ei esita tema tõstatatud probleemi lahendamiseks vajalikke andmeid. 

3.3.8. Blokeerida tehing, kui on tekkinud Lepingu punktides 5.4-5.6 sätestatud olukord. 

3.3.9. Blokeeri ülekanne ja ära tagasta raha enne, kui Kliendi isik on tuvastatud.

3.3.10. Teenuse administratsioonil on võimalus taotluse täitmist kuni asjaolude selgumiseni peatada järgmistel juhtudel: 

3.3.11. Kui klient on meie või kolmanda osapoole vahetusteenustes sooritanud mis tahes petturliku tegevuse. Sel juhul kantakse klient musta nimekirja ja kohustub hüvitama tekitatud kahju osaliselt või täielikult, olenevalt tekitatud kahju suurusest. 

3.3.12 Kui klient sai eelmise vahetuse sooritamisel süsteemis määratud maksest suurema makse, või operaator meie ja kolmanda osapoole vahetusteenustel. Sel juhul hüvitab klient tekitatud kahju avaldusele laekunud summast või maksab välja täies ulatuses. 
 

4. Saidi pakutavad teenused

4.1. Sait teostab toiminguid elektroonilise raha konverteerimiseks.
4.2. Ametlikul lehel esitatud nimekirja kohaselt on saidi partnerid pangaasutused.
4.3. Vahetusteenuse pädevusse ei kuulu Kliendi kontrollimine, kas tal on õigusi vahetuse teostamiseks kasutatud rahalistele vahenditele.

5. Tehingute reguleerimine

5.1. Toiming viiakse läbi alles pärast raha laekumist saidi kontole.
5.2. Vahetus loetakse sooritatuks peale raha ülekandmist Kliendile.
5.3. Klient ei saa tühistada juba alustatud tehingut ega nõuda vahetuse lõpuleviimiseks üle kantud raha tagastamist.
5.4. Kui Klient on saatnud taotlusele mittevastava summa, võib Platvorm tehingu peatada või vastavalt laekunud rahalistele vahenditele tehingu ümber arvutada. Tehingu blokeerimise korral toimub vahetus alles pärast Kliendi nõudmist vastavalt punktile 3.2.5. Veelgi enam, ülekanne toimub tegelikult üle kantud summa alusel tehingu alguses kehtinud vahetuskursi alusel.
5.5. Kui klient määras saatja / saaja konto valesti, siis sait toimingut ei teosta. Tagastamine toimub alles pärast Kliendi nõudmist vastavalt punktile 3.2.5. Sait võtab vahendustasu.
5.6. Sait võib tehingu blokeerida, kui Klient sooritas makse kellegi teise kontolt või muutis maksesummat. Raha tagastatakse alles pärast Kliendi nõudmist vastavalt punktile 3.2.5.
5.7. Kui Klient vahetab elektroonilist raha Bitcoinide vastu, siis tuleb arvestada, et tehingud võrgus võtavad aega viisteist minutit kuni mitu päeva. Ülekande kestus ei sõltu Platvormist, mis ei saa makset kiirendada.
5.8 Kasutaja peab rakenduse eest tasuma hiljemalt 15 minuti jooksul, vastasel juhul võidakse tema taotlus kustutada või ümber arvutada kehtiva kursiga.
5.9 Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud p 10.6.

6. Saidi garantiid ja poolte vastutus

6.1. Sait ei vastuta taotluse ebaõige täitmise või muude ressursi kasutamisel ilmnenud vigade eest. Toimingu tühistamist ei pakuta isegi siis, kui ülekanne saadetakse kellegi teise kontole.
6.2. Sait ei vastuta ümberehituseks kasutatud seadmetele tekitatud kahjude eest.
6.3. Sait ei vastuta tõlkeviivituste ega krediidiasutuste või EPS-i põhjustatud ebatäpsuste eest . 

6.4. Sait ei vastuta kahjude eest, kui Klient on teinud konversioonitehingute tasuvuse kohta ebaõigeid hinnanguid. 

6.5. Toimingu hilinemisest või selle käigus tehtud vigadest tekkinud kulud kannab Klient. 

6.6. Klient kinnitab, et tal on volitused vahetamisel kasutatud raha haldamiseks. 

6.7. Kliendi poolt saidi võimaluste kasutamise tõttu kolmandatele isikutele tekitatud kahju kuulub hüvitamisele viimase kulul. Tulevaste tehingute summadest arvatakse maha kahjutasud. 

6.8. Kõik vahetustehingud toimuvad eranditult 60cek.net veebisaidil. Sait ei tee meie nimel boonuste ja muude sooduspakkumiste osas koostööd teiste teenustega.

7. Muudatused teenusetingimustes

7.1. Administratsioonil on õigus Lepingut igal ajal muuta või täiendada. Uus väljaanne jõustub pärast avaldamist ressursi ametlikul lehel https://60cek.net.

7.2. Teenuse administratsioonil on võimalus lisada/muuta börsireeglite punkte, samuti suunamistasude ja kumulatiivsete allahindluste reegleid ilma klienti eraldi teavitamata. Kõik uuendused jõustuvad pärast vastava teabe ilmumist meie veebisaidile.

8. Vääramatu jõud

8.1. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemine vabastab Pooled vastutusest Lepingu täitmata jätmise või selle mitteõigeaegse täitmise eest. Sellisteks asjaoludeks on terrorirünnak, sõda, looduskatastroof, tulekahju, häkkerite rünnak, võimude tegevus, juurdepääsu puudumine toitevõrkudele, sidetele ja Internetile.

9. Vahetustehingute tegemise kord

9.1. Keelatud on kasutada saidi võimalusi ebaseaduslike toimingute tegemiseks. Klient nõustub, et kahtlaste rahaliste vahendite ümbervahetamise katse eest vastutab ta selle riigi reeglite järgi, kus rikkumine toime pandi.
9.2. Kahtlase makse tegemisel võib Sait selle kohta teavet edastada õiguskaitseorganitele, ohvrile või mõnele teisele EPS-ile nende nõudmisel.
9.3. Tehingu sooritamiseks peab Klient digitaalsest rahakotist välja võtma vastava koguse rahatähti. Nende vahendite kasutamise seaduslikkuse kontrollimine ei kuulu saidi pädevusse. Klient garanteerib, et tal on volitused valuutat vahetada.
9.4. Pangaülekande sooritamiseks kasutatakse EPS internetipanka. Kui toiminguks kasutati sularahaautomaati või krediidiasutuse operaatorit, tuleb raha tagastada 24 tunni jooksul. Kui ülekanne tehti Sberbanki kaardile, võetakse Kliendilt tasu 1%. Tagasimaksed tehakse alles pärast seda, kui Saidi turvateenistus on Kliendi tuvastanud. Selleks peab ta kasutatud kaardist passi taustal pildi tegema ja selle hilisemaks kontrollimiseks pildi üles laadima.
9.5. Sait ei vastuta kolmandate isikute poolt Kliendi nõusolekul toimunud vahetuse eest, samuti juhul, kui klient täpsustab vahetuse käigus kolmanda isiku andmeid.
9.6. Vahetusteenust on keelatud kasutada mitme rakenduse jaoks, et saada lõplikku kasumit selle teenuse tariifide erinevusest.
9.7. Klient, vajutades nuppu "Nõustun vahetusreeglitega", väljendab tingimusteta nõustumist kõigi Lepingu tingimustega.

10. Kontrollimine 60ceki saidil

10.1. Saiti kasutades nõustub Klient vajadusega läbida kontrollimine saidi esimesel nõudmisel.

10.2. Kontrollimise käigus võib sait nõuda Kliendilt mis tahes vormingus ja mahus isikuandmeid, mida sait peab täielikuks tuvastamiseks vajalikuks.

10.3. Kogu saadud teavet kasutatakse Kliendi identiteedi kontrollimiseks, rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuste ja muude finantskuritegude jälgede tuvastamiseks saidi funktsionaalsuse, selle ressursside ja rakenduste kaudu.

10.4. Klient nõustub, et sait teeb otse või kolmandate isikute kaudu vajalikke uuringuid, et kontrollida identiteeti või kaitsta klienti ja/või saiti finantskuritegude, näiteks pettuste eest. Sellisteks kolmandateks osapoolteks võivad olla KYC teenused ja/või muud süsteemid, Klient ei piira Saiti nende valikul.

10.5. Saidil tehtud tehingute rahakoti aadresse kontrollitakse automaatselt AML-iga.

10.6. Platvormil on õigus nõuda Kliendi tuvastamist, kui rakenduse loomisel märgitud Kliendi rahakoti aadress võib olla seotud järgmiste tingimustega:

  • Darkneti turg;
  • Darkneti teenus;
  • Ebaseaduslik teenus;
  • Petturlik vahetus;
  • segamisteenus;
  • Lunaraha;
  • Pettus;
  • Varastatud mündid.

10.7. Suhtlemise kinnitamine nõuab kliendi kinnitust. Alles pärast kontrolli läbimist tagastatakse Kliendi saadetud raha saatja andmetele, kuid miinus 10% vahendustasu.