1. Общи положения

1.1. Това споразумение определя условията за предоставяне на услуги от платформата за обмен.
1.2. Платформата Exchange означава уеб ресурсът https://60cek.net, който се занимава с обмен на електронни парични единици.
1.3. Клиенти са физически лица и организации, които са изразили желание да завършат транзакция чрез платформа за обмен (наричана по-долу Платформата).
1.4. Ако Клиентът и Сайтът са споменати заедно, тогава те се наричат Страни.
1.5. Страните се споразумяха, че това споразумение, изпълнено в електронна форма, е еквивалентно на писмено споразумение.
1.6. Споразумението е публична оферта, която Клиентът приема чрез създаване на заявка за замяна, подадена на ресурса https://60cek.net .

2. Предмет на Споразумението

2.1. Сайтът предоставя услуги в съответствие със списъка, посочен в точка 4. В същото време Клиентът трябва да спазва условията, изброени в точка 9. Предоставянето на услугите се урежда от Правилата, посочени в точка 5.
2.2. Услугите се предоставят на платена основа. Клиентът, извършил операцията през Сайта, трябва да заплати услугите му.

3. Взаимни задължения на страните

3.1. Задължения на сайта:

3.1.1. Преобразувайте заглавните единици на системи като Qiwi, Payeer, Yandex.Money, OKPAY в съответствие с Правилата.
3.1.2. Предоставя на клиентите информация и техническа поддръжка.
3.1.3. Гарантирайте поверителността на информацията за извършени транзакции (има предвид времето на операцията и нейния размер). Тази информация се предоставя само на Клиента, извършил съответното плащане. Ако в транзакцията е участвала поверителна услуга, тогава операцията става поверителна и данните за нея не се разкриват.
3.1.4. Ограничаване на достъпа на трети страни до данни за извършване на обменни транзакции.
3.1.5. Предоставя на Клиента отстъпка при условията, посочени в Правилника.
3.1.6. Превеждане на пари по сметката на Клиента не по-късно от 24 часа след получаване на жалба от него в съответствие с точки 3.2.5 или 5.4-5.6 от този Договор.

3.2. Задължения на клиента:

3.2.1. Предоставете на Сайта пълни и точни данни за превода.
3.2.2. Определете действителен имейл адрес, за да получавате известия от Сайта.
3.2.3. Осигурете достъп до мрежата с помощта на компютър или друго оборудване.
3.2.4. Придържайте се към клаузите на това Споразумение.
3.2.5. Информирайте администрацията, ако преводът не е завършен изцяло или частично, както и за ситуациите, описани в точки 5.4-5.6. Съобщението трябва да бъде изпратено не по-късно от 30 дни след настъпване на горното събитие. Ако това условие не е изпълнено, всички спорни суми ще бъдат кредитирани на Сайта.
3.2.6. Спазва изискванията на законите на държавата, на чиято територия се намира законно, както и на държавата към броя на гражданите, на които принадлежи.
3.2.7. Придържайте се към изискванията на законите, уреждащи провеждането на обменни транзакции чрез Интернет.
3.2.8. Клиентът гарантира, че към момента на работа със Сайта е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Клиентът.

3.3. Сайтът има право:

3.3.1. Временно преустановете работата за поддръжка и отстраняване на неизправности.
3.3.2. Спрете изпълнението на сделката при получаване на жалба от Клиента за измама или искания от партньори и представители на компетентните органи. Операцията спира до изясняване на необходимите обстоятелства.
3.3.3. Осигурете отстъпки по свое усмотрение.
3.3.4. Задайте и променете размера на комисионните за предоставяните услуги.
3.3.5. Откажете на клиента да предостави услуги, без да обяснява причината. 

3.3.6. Изисквайте от Клиента да потвърди паричния превод чрез мобилни устройства, електронна поща или екранна снимка на цифров портфейл, ако е допусната грешка по време на обмена. 

3.3.7. Спрете комуникацията с Клиента, ако той се държи неадекватно или не предостави данните, необходими за разрешаване на повдигнатия от него проблем. 

3.3.8. Блокирайте транзакцията, ако е възникнала ситуация, предвидена в клаузи 5.4-5.6 от Споразумението. 

3.3.9. Блокирайте превода и не връщайте парите, докато не бъде установена самоличността на Клиента.

3.3.10. Администрацията на услугата има възможност да задържи изпълнението на заявлението до изясняване на обстоятелствата в следните случаи: 

3.3.11. Ако клиентът е извършил каквато и да е измамна дейност в нашите услуги или услуги за обмен на трети страни. В този случай клиентът попада в черния списък и се задължава да компенсира причинените щети частично или изцяло в зависимост от размера на причинената щета. 

3.3.12 Ако клиентът, при извършване на предишен обмен, е получил плащане, по-голямо от погрешно посочената система, или от оператора на нашите и на трети страни обменни услуги. В този случай клиентът възстановява причинените щети от сумата, която е получена по заявлението, или изплаща изцяло. 
 

4. Услуги, предоставяни от Сайта

4.1. Сайтът извършва операции по конвертиране на електронни пари.
4.2. Партньори на Сайта са банкови институции, според списъка, представен на официалната страница.
4.3. Компетентността на услугата за обмен не включва проверка на Клиента дали има права върху средствата, използвани за извършване на обмена.

5. Регулиране на сделките

5.1. Операцията се извършва само след получаване на средства по сметката на Сайта.
5.2. Обмяната се счита за завършена след прехвърлянето на парите към Клиента.
5.3. Клиентът не може да анулира вече започната транзакция или да поиска възстановяване на парите, преведени за завършване на обмена.
5.4. Ако Клиентът е изпратил сума, която не съответства на заявката, Платформата може да спре транзакцията или да преизчисли транзакцията според получените средства. В случай на блокиране на транзакцията, обменът се извършва само след заявка от страна на Клиента в съответствие с точка 3.2.5. Освен това преводът се извършва въз основа на действително преведената сума по обменния курс в сила в началото на транзакцията.
5.5. Ако клиентът е посочил неправилно акаунта на подателя/получателя, тогава Сайтът не извършва операцията. Възстановяване на суми се извършва само след заявка от страна на Клиента съгласно т. 3.2.5. Сайтът начислява комисионна.
5.6. Сайтът може да блокира транзакцията, ако Клиентът е извършил плащане от чужда сметка или е променил сумата на плащането. Парите се връщат само след заявка от страна на Клиента съгласно клауза 3.2.5.
5.7. Ако Клиентът обменя електронни пари за биткойни, тогава трябва да се има предвид, че транзакциите в мрежата отнемат от петнадесет минути до няколко дни. Продължителността на превода не зависи от Платформата, която не може да ускори плащането.
5.8 Потребителят трябва да плати за приложението не по-късно от 15 минути, в противен случай приложението му може да бъде изтрито или преизчислено по текущия курс.
5.9 Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.6.

6. Гаранции на Сайта и отговорност на Страните

6.1. Сайтът не носи отговорност за неправилно попълване на приложението или други грешки при използване на ресурса. Анулиране на операцията не е предвидено, дори ако преводът е изпратен към сметка на някой друг.
6.2. Сайтът не носи отговорност за щети, причинени на оборудването, използвано за преобразуването.
6.3. Сайтът не носи отговорност за закъснения в превода или неточности, причинени от кредитни институции или EPS. 

6.4. Сайтът не носи отговорност за загуби, ако Клиентът е направил неправилни преценки относно рентабилността на транзакциите за конвертиране. 

6.5. Разходите, произтичащи от забавяне на операцията или грешки, допуснати в нейния ход, се поемат от Клиента. 

6.6. Клиентът потвърждава, че има правомощия да управлява парите, използвани при обмена. 

6.7. Загубите, причинени на трети лица в резултат на използване на възможностите на Сайта от Клиента, подлежат на обезщетение за сметка на последния. Щетите се приспадат от сумите на бъдещи транзакции. 

6.8. Всички обменни транзакции се извършват изключително на уебсайта 60cek.net. Сайтът не си сътрудничи с други услуги по отношение на предоставянето на бонуси и други промоционални оферти от наше име.

7. Промени в условията за ползване

7.1. Администрацията има право да променя или допълва Споразумението по всяко време. Новата редакция влиза в сила след публикуване на официалната страница на ресурса https://60cek.net.

7.2. Администрацията на услугата има възможност да добавя/променя елементи от правилата за обмен, както и правилата за такси за препоръка и кумулативни отстъпки без индивидуално уведомяване на клиента. Всички нововъведения влизат в сила след появата на съответната информация на нашия уебсайт.

8. Непреодолима сила

8.1. Настъпването на форсмажорни обстоятелства освобождава Страните от отговорност за неспазване на Споразумението или ненавременното му изпълнение. Такива обстоятелства включват терористична атака, война, природно бедствие, пожар, атака от хакери, действия на властите, липса на достъп до електрозахранващи мрежи, комуникации и интернет.

9. Ред за извършване на обменни сделки

9.1. Забранено е използването на възможностите на Сайта за извършване на незаконни операции. Клиентът се съгласява, че за опит за размяна на съмнителни средства, той носи отговорност по правилата на държавата, в която е извършено нарушението.
9.2. При извършване на съмнително плащане, Сайтът може да прехвърли информация за него на правоприлагащи органи, жертва или друг EPS по тяхно искане.
9.3. За да завърши транзакцията, Клиентът трябва да изтегли съответната сума банкноти от цифровия портфейл. Проверката на законността на използването на тези средства не е от компетентността на Сайта. Клиентът гарантира, че има право да обменя валута.
9.4. За извършване на банков превод се използва EPS Интернет банкиране. Ако за операцията е използван банкомат или оператор на кредитна институция, тогава парите трябва да бъдат върнати в рамките на 24 часа. Ако преводът е извършен към карта на Сбербанк, клиентът се таксува с 1%. Възстановяването на суми се извършва само след идентифициране на Клиента от службата за сигурност на Сайта. За да направи това, той трябва да направи снимка на използваната карта на фона на паспорта и да качи снимката за последваща проверка.
9.5. Сайтът не носи отговорност за обмена от трети лица със съгласието на Клиента, както и ако клиентът посочи данните на третото лице по време на обмена.
9.6. Забранено е използването на услугата за обмен за множество приложения, за да се извлече крайната печалба от разликата в тарифите на тази услуга.
9.7. Клиентът с натискане на бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“ изразява безусловно приемане на всички условия на Споразумението.

10. Проверка на сайта 60cek

10.1. С използването на Сайта, Клиентът се съгласява с необходимостта да премине през проверка при първо искане на Сайта.

10.2. По време на процеса на проверка, Сайтът може да изисква от Клиента всякакви лични данни, във всякакъв формат и обем, които Сайтът счете за необходими за пълна идентификация.

10.3. Цялата получена информация ще бъде използвана за проверка на самоличността на Клиента, за идентифициране на следи от пране на пари, финансиране на тероризъм, измами и други финансови престъпления чрез функционалността на Сайта, неговите ресурси, приложения.

10.4. Клиентът се съгласява Сайта да проведе необходимото проучване, директно или чрез трети страни, за да провери самоличността или да защити Клиента и/или Сайта от финансови престъпления, като измами. Такива трети страни могат да бъдат KYC услуги и/или други системи, като Клиентът не ограничава Сайта при избора на такива.

10.5. Адресите на портфейла на транзакциите, извършени на Сайта, се проверяват автоматично за AML.

10.6. Платформата има право да поиска идентификация на Клиента, ако адресът на портфейла на Клиента, посочен при създаването на приложението, може да има връзка със следните условия:

  • Darknet Marketplace;
  • Darknet услуга;
  • Незаконна услуга;
  • Измамна размяна;
  • Смесителна услуга;
  • Откуп;
  • Измама;
  • Откраднати монети.

10.7. Потвърждението на комуникацията ще изисква проверка от Клиента. Само след преминаване на проверката, средствата, изпратени от Клиента, ще бъдат върнати на данните на изпращача, но минус комисионна от 10%.